• LÂM CHIẾN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chi ủy viên - Chủ tịch Công đoàn - Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0908486993
  • Email:
   lamchien993@gmail.com
 • THẠCH THỊ HỒNG LOAN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0987771516
  • Email:
   hongloantrande@gmail.com
 • THẠCH SOL
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0789668967
  • Email:
   thachsoltbb@gmail.com
 • TRẦN CƯƠNG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng 4+5
  • Email:
   cuongtrungbinh@gmail.com
 • LÂM NƯƠL
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Sư phạm Âm nhạc
  • Điện thoại:
   0939 543 969
  • Email:
   nuoldotcom@gmail.com
 • THẠCH THỊ GIANG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0984933378
  • Email:
   giangthachthi@gmail.com
 • TRẦN TIỀN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Email:
   trantientbb@gmail.com